hilo navegacion-->NO

Condicions generals

La Targeta Gas Natural Fenosa, gestionada per Gas Natural Servicios, SDG (d'ara endavant GNS), té la finalitat d'oferir avantatges i beneficis als clients domèstics de GNS. La participació i el desenvolupament es regeix per les condicions que exposem a continuació:

Imatge de recurs

Participació

 1. El titular de Targeta Gas Natural Fenosa-Santander Consumer Finance MasterCard disposarà d'un compte on s'anotaran els Euros Gas Natural Fenosa obtinguts.
 2. Per cada compra que faci el titular amb la Targeta Gas Natural Fenosa obtindrà Euros Gas Natural Fenosa. No es concediran Euros Gas Natural Fenosa per disposicions o fraccions de compres inferiors a 10 €.
 3. Els Euros Gas Natural Fenosa generats amb les targetes addicionals s'acumularan al compte del titular.
 4. Els Euros Gas Natural Fenosa generats en un mes es faran efectius al compte del titular els últims dies del mes.
 5. Els Euros Gas Natural Fenosa tenen una caducitat de 5 anys. Igualment, caducaran si en el període dels últims 12 mesos no hi ha hagut cap moviment, disposició o pagament de rebuts al seu compte.

Bescanvi d'Euros Gas Natural Fenosa

 1. El titular podrà bescanviar els Euros Gas Natural Fenosa en la factura de la llum i/o del gas de GNS, en qualsevol producte de la Botiga online o donar-los a projectes humanitaris. Els clients amb Pla de pagaments fixos només els podran descomptar en les 11 mensualitats de quota fixa.
 2. Per bescanviar en factura o donar a un projecte humanitari, el titular ho pot fer a www.gasnaturalfenosa.cat/targeta o al telèfon 900 444 111; per bescanviar en botiga ho ha de fer a www.latiendagasnaturalfenosa.es
 3. Per poder bescanviar els Euros Gas Natural Fenosa, és imprescindible estar al corrent en el pagament dels rebuts de la targeta.
 4. L'import mínim per bescanviar els Euros Gas Natural Fenosa en la factura de la llum i/o del gas és de 3 Euros Gas Natural Fenosa.
 5. Els Euros Gas Natural Fenosa bescanviats en la factura de la llum i/o del gas es faran efectius en la propera factura que s'emeti després de la sol·licitud del bescanvi per part del client.
 6. Només es pot aplicar un descompte sobre una mateixa factura.
 7. El beneficiari del descompte en la factura de la llum i/o del gas pot ser qualsevol persona física que sigui titular d'un contracte de subministrament amb GNS.
 8. Els Euros Gas Natural Fenosa mai no es podran bescanviar per diners i no són transferibles ni acumulables d'un titular a un altre.
 9. El bescanvi dels Euros Gas Natural Fenosa a la Botiga online queda condicionat a la disponibilitat dels productes, que podran ser substituïts per altres de característiques semblants.

Informació

 1. El titular rebrà periòdicament un extracte en què es reflectiran les operacions fetes amb la seva targeta, la situació dels seus Euros Gas Natural Fenosa i la informació d'altres productes i serveis.
 2. El soci pot consultar qualsevol dubte que se li plantegi a www.gasnaturalfenosa.es/targeta.

General

 1. L'extinció del contracte de la targeta subscrit pel titular amb Santander Consumer Finance, SA anul·la automàticament els beneficis del “Programa de Fidelització Targeta Gas Natural Fenosa” i els Euros Gas Natural Fenosa disponibles.
 2. GNS es reserva el dret de variar en qualsevol moment les condicions del “Programa de Fidelització Targeta Gas Natural Fenosa”, o de cancel·lar-la, però sempre respectant el que preveu el punt següent.
 3. Tant en el supòsit de variació de les condicions com en el de cancel·lació del “Programa de Fidelització Targeta Gas Natural Fenosa”, el titular conservarà el dret a bescanviar els Euros Gas Natural Fenosa que tingui acumulats en un termini de 6 mesos.